Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
2016-09-23

Regulamin

Regulamin projektu edukacyjnego

Gimnazjum Nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi

w Jastrzębiu-Zdroju

Podstawa prawna

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 156 po. 1046).
 2. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17).
 3. Statut Zespołu Szkół Nr 1 w Jastrzębiu Zdroju.

Zasady ogólne

 1. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
 2. Każdy uczeń gimnazjum ma obowiązek przystąpienia do realizacji zespołowego projektu edukacyjnego, którego temat jest odnotowany na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z przepisami prawa oświatowego.
 3. W projekcie biorą udział uczniowie klas 2. W przypadku negatywnej oceny ponownie biorą udział w projekcie w kl. 3.
 4. Projekt jest realizowany w terminie  do końca maja każdego roku szkolnego.  W szczególnych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu.
 5. Tematyka projektu jest związana z realizacją przyjętego w gimnazjum Programu Wychowawczego i Programu Profilaktycznego lub z zakresem treści poszczególnych zajęć zgodnie z podstawą programową określoną w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. nr 4, poz. 17) i może wykraczać poza jej treści.
 6. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych realizacją projektu w godzinach jej pracy wyłącznie pod opieką opiekuna lub innych nauczycieli szkoły.
 7. Gimnazjum zapewnia warunki do prezentacji projektów w ramach posiadanych przez siebie środków.
 8. Osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu edukacyjnego są:
  - dyrektor szkoły;
  - koordynator;
  - opiekunowie projektu;
  - wychowawcy;
  - nauczyciele wspierający (wspomagający).
 9. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną powołuje szkolnego koordynatora projektów
 10. Do zadań szkolnego koordynatora projektów należy:
  a) zebranie od zespołów przedmiotowych bądź poszczególnych nauczycieli propozycji tematów projektu, sporządzenie ich listy zbiorczej, jej przedstawienie dyrektorowi i radzie pedagogicznej oraz upowszechnienie w sposób przyjęty w szkole,
  b) monitorowanie stanu realizacji projektów,
  c) upowszechnienie informacji na temat realizowanych projektów;
  d) organizację publicznej prezentacji projektów,
  e) podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie radzie pedagogicznej.
 11. Koordynator przedstawia Radzie Pedagogicznej ostateczną listę projektów do realizacji:
  a) temat,
  b) opiekun,
  c) skład zespołów.

Czas wykonania –do końca grudnia danego roku  szkolnego.

Zasady realizacji

 1. Na początku każdego roku szkolnego, w terminie do 30 września, wychowawca informuje uczniów i rodziców (opiekunów prawnych) o warunkach i zasadach realizacji projektu oraz zapoznaje z niniejszym regulaminem.
 2. Każdy zespół przedmiotowy w terminie do 10 października ma obowiązek przygotowania i przedstawienia dyrektorowi szkoły co najmniej jednej propozycji projektu edukacyjnego, który dopisywany jest do szkolnej listy projektów.
 3. Propozycje tematów mogą zgłaszać także uczniowie.
 4. Proponowane tematy projektów udostępnia się uczniom na stronie internetowej szkoły i w bibliotece.
 5. Opiekunem projektu może być jeden lub kilku nauczycieli.
 6. Opiekun projektu ma obowiązek współpracować z innymi nauczycielami, jeśli wymaga tego tematyka projektu.
 7. Istnieje możliwość tworzenia grup międzyklasowych.
 8. Wyboru określonego tematu dokonują uczniowie do 15 listopada, wpisując się na listę przygotowaną przez opiekuna projektu i potwierdzając to własnoręcznym podpisem.
 9. Nauczyciele-opiekunowie projektów przedstawiają koordynatorowi skład zespołów, temat z określonymi celami, opisem problematyki oraz dokumentacją, która będzie wymagana podczas realizacji projektu.
 10. Wychowawca klasy monitoruje realizację projektów realizowanych przez jego wychowanków.
 11. Wychowawca przedstawia rodzicom/opiekunom prawnym listę z wypisanymi tematami projektów, do których wpisali się uczniowie jego klasy.
 12. Czas trwania projektu jest ustalany przez opiekuna i nie powinien przekroczyć 6 miesięcy
 13. Nauczyciel nie powinien mieć pod opieką więcej niż 33 uczniów.
 14. Ten sam temat projektu może być wybrany, za zgodą opiekuna projektu, przez kilka zespołów uczniowskich.
 15. W przypadku gdy uczeń:
  a) nie zdecyduje o wyborze tematu,
  b) nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt,
  c) nie złoży deklaracji z powodów niezależnych od siebie (np. z powodu choroby), 
  d) wychowawca włącza go, po konsultacji z opiekunem projektu, do określonego zespołu, uwzględniając zainteresowania i zdolności ucznia.

Zadania opiekuna projektu

 1. Wybór zakresu tematycznego projektów z uwzględnieniem ewentualnych propozycji uczniów i ustalenie niezbędnej dokumentacji, która będzie wymagana podczas realizacji projektu.
 2. Zorganizowanie spotkania z uczniami w celu zapoznania i wprowadzenia w tematykę projektów.
 3. Podział ( po konsultacji z wychowawcą klasy) uczniów na zespoły projektowe od 3 do 6 uczniów.
 4. Ustalenie i omówienie wspólnie z uczniami celu projektu oraz problemu, który porusza projekt.
 5. Opracowanie i przedstawienie kryteriów oceny projektu.
 6. Opieka nad zespołem podczas realizacji projektu, udzielanie wsparcia i konsultacja.
 7. Bieżące monitorowanie pracy zespołu. Dokonanie oceny pracy każdego członka zespołu po zakończeniu projektu.
 8. Opracowanie karty projektu i innych dokumentów ( arkusz oceny projektu, narzędzia do ewaluacji, kryteria oceny projektu oraz instrukcję realizacji projektu) o ile taka potrzeba zachodzi;
 9. Przekazanie niezbędnej dokumentacji koordynatorowi projektu.

Zadania uczniów realizujących projekt

 1. Wybór tematyki projektu po zapoznaniu się z celami i problematyką przedstawioną przez opiekuna projektu.
 2. Wspólnie z opiekunem projektu omówienie i ustalenie zasady współpracy w realizacji projektu, podziału zadań w zespole.
 3. Czynne uczestniczenie w realizacji projektu i wywiązywanie się z podjętych i wyznaczonych zadań.
 4. Publiczna prezentacja projektu po jego zakończeniu w terminie uzgodnionym z opiekunem projektu.

Zakończenie projektu i prezentacja

 1. Projekt kończy publiczna prezentacja, której ramy oraz termin winny być określone przez opiekuna w porozumieniu z dyrektorem gimnazjum.
 2. Gimnazjum w ramach posiadanych środków zapewnia obsługę techniczną publicznej prezentacji.
 3. Miejsce i termin prezentacji powinien zapewnić możliwie najszerszy udział uczniom, rodzicom oraz innym uczestnikom i zaproszonym gościom.

Ocena projektu

 1. Ocena projektu odnosi się do realizacji całości projektu, poziomu wykonania zadań, inicjatywy uczniów, systematyczności pracy, współudziału w zespole, sposobu dokumentowania projektu, publicznej prezentacji oraz uwzględnia samoocenę uczniów.
 2. Ocenie podlega każdy z członków zespołu, któremu opiekun winien ponadto przedstawić informację zwrotną o jego roli w realizacji projektu.
 3. Ocena udziału ucznia w projekcie kończy się stwierdzeniem uogólniającym: uczestniczył/nie uczestniczył w realizacji projektu.
 4. Ocenę uogólniającą ustala opiekun projektu.
 5. Udział w projekcie edukacyjnym ma wpływ na ocenę zachowania, zgodnie z ustaleniami w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu.
 6. W przypadku, gdy opiekunem projektu jest inny nauczyciel niż wychowawca klasy, przedkłada on wychowawcy informację o udziale uczniów w projekcie, wymaganą do ustalenia oceny zachowania, zgodnie z zasadami ustalonymi w WO.
 7. Udział ucznia w realizacji projektu może podlegać bieżącemu ocenianiu z przedmiotu merytorycznie związanego z projektem. Zasady takiego oceniania oraz wpływ uzyskanych ocen na ocenę klasyfikacyjną zawierają zasady oceniania przedmiotowego i szkolnego.

Ewaluacja projektu

 1. Niezależnie od oceny, opiekun projektu jest zobowiązany do dokonania ewaluacji projektu w stosunku do każdego ucznia zespołu, na którą składać się powinny następujące informacje:
  a) o osiągniętych celach;
  b) o mocnych i słabych stronach;
  c) wskazanie popełnionych błędów i sposobach ich wyeliminowania.

Dokumentacja i kryteria oceny projektu

 1. Na dokumentację realizowanych projektów składają się:
  - lista projektów na dany rok szkolny (wraz z danymi prowadzących),
  - lista grup projektowych,
  - karta projektu.
 2. Dokumentacja projektu zawiera załączniki:
  - kartę projektu,
  - ewaluację,
  - sprawozdanie z realizacji projektu.
 3. Dokumentację poszczególnych projektów sporządzają opiekunowie projektów.
 4. Dokumentację przechowuje się do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy szkołę

Ustalenia dotyczące roku szkolnego 2012/2013

 1. W projekcie biorą udział uczniowie klas 2 i 3.
 2. Lista tematów musi być ustalona do końca października 2012 r.
 3. Do końca listopada 2012 r. wychowawcy informują rodziców o zasadach realizacji projektu, przedstawiają rodzicom/opiekunom prawnym listę z wypisanymi tematami projektów, do których wpisali się uczniowie jego klasy.

 

Regulamin został przyjęty przez Radę Pedagogiczną

Pliki do pobrania

Przejdź do góry